โคมอินฟราเรด

โคมอินฟราเรด โคมไฟอินฟราเรด แผงไฟอบสี แบบโครงสร้างเหล็กล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวก มีแขนไฮดรอลิคปรับสูงต่ำตามต้องการและปรับมุมแผงอินฟาเรดได้ เหมาะสำหรับห้องอบสีชิ้นส่วนรถยนต์หรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

โคมอินฟราเรด,แผงอบสีอินฟราเรด

Visitors: 903,268